Kategórie

Reklamačné podmienky

Záručná doba na produkt, dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Po prijatí tovaru Vás žiadame o kontrolu stavu dodaného tovaru. Pri zistených nedostatkoch prosíme o včasné informovanie do 24h od doručenia tovaru, inak nebude reklamácia prijatá. Reklamácia musí obsahovať fotografie poškodeného tovaru a obalu, číslo zásielky. Reklamácia musí byť zaslaná mailom do 24 hodín od doručenia tovaru, na adresu objednavky@falc.sk .

Záruka sa poskytuje na vady, ktoré sa na výrobku vyskytujú v záručnej dobe. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a ani sa nedá reklamovať.

Dodávateľom poskytovaná záruka na produkt v plnom rozsahu zaniká, pokiaľ bol produkt použitý na ďalšie spracovanie alebo bol akýmkoľvek spôsobom upravený, alebo pozmenený.

V prípade, ak tovar nie je možné opraviť, dodávateľ si vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady zapríčinené mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou a použitím nesprávnych postupov.

Reklamačný formulár