Categories

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou
FALC, s.r.o., Dopravná 5, 955 01 Topoľčany IČO: 36 543 179,IČ DPH: SK 2020138230
(ďalej len „dodávateľ“) so svojimi zákazníkmi (ďalej len „kupujúci“) vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke falc.sk predávajúceho. Všetky ustanovenia uvedené v týchto VOP sú platné , pokiaľ nie sú písomnou zmluvnou formou s odberateľom uvedené inak.

Definícia pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Predávajúcim podľa týchto Obchodných podmienok je spoločnosť Falc, s.r.o., so sídlom Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 543 179, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 12737/N.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci - podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

V prípade, že kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zároveň nie je spotrebiteľom, ich obchodno-právne vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním vyplnenej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre neho zrozumiteľné a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Na základe objednávky predávajúci dodá prezentovaný tovar na predmetnej internetovej stránke falc.sk kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“).

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zoznam tovaru na internetovej stránke falc.sk je zoznamom bežne predávaných produktov a predávajúci nezodpovedá za okamžitú dostupnosť všetkého uvedeného tovaru.

Predávajúci je viazaný kupujúcemu ponukou prezentovaného tovaru na predmetnej internetovej stránke vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky.

2. Proces objednávania

 1. Po vytvorení objednávky kupujúcim, bude táto zaregistrovaná v systéme predávajúceho. Odoslaním internetovej objednávky sa objednávka vybraného tovaru považuje za záväznú pre kupujúceho. Systém vytvorenú objednávku potvrdí zaslaním oznámenia o prijatí objednávky na zadaný kontaktný e-mail. Potvrdením objednávky predávajúcim, vzniká kúpna zmluva. Od tohto momentu platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho, resp. obchodného zákonníka. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a je záväzná.

 2. Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje vo všetkých objednávkových formulároch, inak je objednávka neplatná a predávajúci na ňu nemusí prihliadať.

 3. Objednávka sa považuje za záväznú v okamihu keď je správne a úplne vyplnená objednávka kupujúceho potvrdená potvrdzujúcim e-mailom zo strany predávajúceho. Objednávka je platná v momente, keď predávajúci odošle kupujúcemu potvrdzujúci e-mail na e-mailovú adresu uvedenú pri procese objednávky.

 4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene a množstve tovaru, údaje o dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný (adresa) a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.), prípadne iné údaje.

 5. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

3. Predávajúci

 1. Predávajúci je povinný:
  1. Predávajúci je povinný potvrdiť emailovou správou obsah elektronickej objednávky kupujúceho a to bezodkladne (do troch dní) po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo.

  2. Dodať tovar na základe objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.

  3. Tovar zabaliť a odoslať (prípadne iba zabaliť a pripraviť na osobné prevzatie) v dohodnutej lehote.

  4. Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

 2. Predávajúci je oprávnený:
  1. Na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Kupujúci

 1. Kupujúci je povinný:
  1. Tovar prevziať.

  2. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

 2. Kupujúci je oprávnený:
  1. Na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní návrhu.

  2. Byť oboznámený o tom, že objednaný tovar mu nemôže byť dodaný.

5. Kúpna cena

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") a to formou, ktorú si zvolí pri objednávacom procese a ktorá je uvedená v záväznej akceptácii objednávky.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke falc.sk. Takáto úprava cien sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim, ktorého objednávka bola predávajúcim potvrdená. V prípade, ak sa na internetovej stránke predávajúceho objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. "0 EUR", predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za riadnu cenu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 6. Platby za tovar sa uskutočňujú v mene Euro možnosťami uvedenými na internetovej stránke falc.sk.

6. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar zabaliť a odoslať (prípadne iba zabaliť a pripraviť na osobné prevzatie) v dohodnutej lehote. Prípadne je možné si počas pracovného času vyzdvihnúť objednaný a už zaplatený tovar na adrese predávajúceho.

 2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej lehote na dodanie tovaru určenej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 7 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 4. V prípade, ak predávajúci zašle tovar kupujúcemu na dohodnuté miesto, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.

 5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dodacej lehote 15 dní odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 7. Dodacia lehota začína plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

7. Nebezpečenstvo škody a nadobudnutie vlastníctva

 1. Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom spoločnosti FALC, s.r.o., kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.

 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
  1. V prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  2. V prípade, že podklady dodané kupujúcim, na základe ktorých má byť vyrobený a dodaný tovar, nezodpovedajú minimálnym technickým požiadavkám určených predávajúcim na jeho výrobu.
  3. Tovar sa už nevyrába alebo nie je dočasne v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar vyrobiť a dodať kupujúcemu v stanovených lehotách z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
 2. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
 3. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu až do doby jej záväzného potvrdenia zo strany predávajúceho. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Zrušenie objednávky musí kupujúci urobiť písomnou formou na kontaktnú e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú na stránke falc.sk. Musí uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko (názov firmy) objednávajúceho a číslo objednávky.
 4. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli vyrobené na mieru podľa želania zákazníka a sú pre predávajúceho ďalej nepredajné. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný vrátiť prevzatý tovar predávajúcemu a predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa vrátenia tovaru a odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru od predávajúceho kupujúcemu). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho:
  Falc, s.r.o.,
  Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 543 179,
  tel.: 00421 38 5323 351, e-mail: falc@falc.sk
  Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak v posledný deň lehoty je odstúpenie podané na pošte na doručenie predávajúcemu

  Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  1. poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
  4. predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
  5. predaj novín, časopisov a periodickej tlače,

9. Záručné a reklamačné podmienky

Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 1. Záruka podľa týchto podmienok sa poskytuje za podmienok tu uvedených alebo nad rámec práv spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Nič v týchto podmienkach nemôže byť chápané, vykladané alebo aplikované ako obmedzenie alebo popretie práv spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo ako obmedzenie, prípadne vylúčenie zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru voči spotrebiteľovi.
 2. Záruka sa poskytuje za vady, ktoré sa na výrobku/tovare vyskytnú v záručnej dobe. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedená iná záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia výrobku/tovaru spotrebiteľom. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

  Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

  Záruka sa vzťahuje aj na rýchlo opotrebovateľné diely tovaru a spotrebný materiál, ktoré sa spotrebúvajú pri bežnom používaní tovaru, ak je preukázané, že nespĺňali technické požiadavky obvyklé pre takéto diely a materiál. Za vadu sa však nepovažuje zničenie (znehodnotenie) súčiastky (tovaru) v dôsledku uplynutia technickej životnosti.

  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

 3. Reklamácia

  Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho. Nároky z vád je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú.
  Pri uplatnení vád je spotrebiteľ povinný vadný, ale kompletný tovar predložiť predávajúcemu (osobne alebo poštou), spolu s kópiou dokladu o nákupe výrobku a potvrdeným záručným listom, pokiaľ bol predávajúcim vystavený. Nesplnením povinností týkajúcich sa vystavenia záručného listu nie je platnosť záruky dotknutá.

  Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné podať reklamáciu písomne alebo elektronicky na uvedenú e-mailovú adresu. Súčasťou reklamácie sú nasledovné údaje:

  1. meno a priezvisko (názov firmy) kupujúceho
  2. adresa kupujúceho
  3. telefonický a emailový kontakt
  4. číslo objednávky
  5. bankový účet, na ktorý žiada reklamujúci vyplatiť kúpnu sumu.
  6. dátum a podpis kupujúceho.

  Reklamácia sa považuje za uplatnenú, keď boli predávajúcemu doručené všetky informácie a doklady potrebné na riadne vybavenie reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.
  Ak doklady k reklamácii nie sú kompletné, predávajúci vyzve kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak kupujúci neodpovedá na výzvu (emailovú či telefonickú) do 7 dní od prevzatia reklamácie , predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní reklamácie,. V tomto prípade bude tovar vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

  Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 4. Práva spotrebiteľa

  Ak sa na tovare vyskytne v záručnej dobe vada, spotrebiteľ má nasledovné práva :

  1. ak je vada odstrániteľná,
   1. právo, aby bola vada bezplatne, včas (bez zbytočného odkladu) a riadne odstránená,
   2. právo na výmenu výrobku/tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady, vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  2. ak je vada odstrániteľná, avšak kupujúci/ spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok/tovar riadne užívať, právo na výmenu výrobku/ tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim,
  3. ak je vada neodstrániteľná a bráni tomu, aby sa výrobok/tovar mohol užívať ako výrobok/tovar bez vady, spotrebiteľ má právo na výmenu výrobku/tovaru, alebo právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim.
 5. Výluky zo záruky

  Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené :

  • použitím v rozpore s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi;
  • neodborným alebo nesprávnym nastavením, opravou, inštaláciou, úpravou (modifikáciou),
  • nehodou alebo poškodením spôsobeným kupujúcim/ spotrebiteľom alebo inými osobami,

  Záruka zaniká :

  • v dôsledku výmeny niektorého dielu, súčiastky alebo súčasti tovaru, ktorý nie je dodaný alebo schválený predávajúcim,
  • v dôsledku akýchkoľvek zásahov vo vzťahu k tovaru treťou osobou,
  • ak boli poškodené alebo pozmenené prvky slúžiace na identifikáciu výrobku alebo údaje uvedené v záručnom liste.

  Spotrebiteľ nemá právo na vydanie dielov, súčiastok alebo súčastí tovaru, ktoré boli v rámci vykonania záručnej opravy vymenené.

  Uplatnenie reklamácie a reklamačný postup:

  1. Prevzatie tovaru: Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom dodaný nový bezvadný výrobok alebo mu bude poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť. Kupujúci je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.

   Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

   Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia.

   Kupujúci je povinný pri prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú.

  2. Uplatnenie reklamácie: Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho. Kupujúci je povinný vadný ale kompletný tovar predložiť predávajúcemu (osobne alebo poštou), spolu s kópiou dokladu o nákupe výrobku a potvrdeným záručným listom, pokiaľ bol predávajúcim vystavený. Spolu s uplatnením reklamácie kupujúci priloží s reklamovaným tovar popis vady, pre ktorú výrobok reklamuje.

  3. Postup pri vybavení reklamácie: Podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov.

   Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

   Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky informovaný po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.

   Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru predávajúcim, resp. dňom prevzatia servisným strediskom. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.

   Miesto na uplatnenie reklamácie:
   Falc, s.r.o.,
   Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 543 179,
   tel.: 00421 38 5323 351, e-mail: falc@falc.sk

   Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (napríklad bod 2.2.a. všeobecných obchodných podmienok).

10. Dodatočné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 2. Predávajúci nezodpovedá tretím osobám za prípadné porušenie autorských práv, práv vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv poskytujúcich právnu ochranu podľa osobitných právnych predpisov kupujúcim.

 3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná v elektronickej podobe vo forme e-mailových správ, pokiaľ nie je v týchto všeobecných podmienkach uvedené inak

 5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

 6. Pre prípad, že je kupujúcim cudzinec s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku, pričom v prípade pochybností ohľadne ustanovení a výkladu zmluvy platí slovenská verzia zmluvy. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že na úpravu ich záväzkovo-právnych a majetkových vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy si volia ako rozhodné právo právny poriadok Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že pre prípad súdneho sporu vyplývajúceho z tejto zmluvy je na konanie daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 8. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 9. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 12 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

 10. Informácie o zákazníkoch - kupujúcich sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email predávajúceho. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

  Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.

  Kupujúci súhlasí, aby mu prevádzkovateľ posielal na jeho email informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, súťažiach apod. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať na mail predávajúceho

  Prejav súhlasu je dobrovoľný a kupujúci ho môže kedykoľvek slobodne písomne odvolať na adrese predávajúceho, pričom odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.

 11. Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj , PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

  Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.falc.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

  Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 07.09.2020.